Hållbar verksamhet

Om Riddermark Bil och vårt hållbarhetsarbete inom organistaionen.

Vår hållbarhetsrapport redovisar hur Riddermark Bil AB arbetar med de lagkrav som finns gällande rapportering om hållbar affärsverksamhet.

Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen 6e kapitlet. Bolagets styrelse ansvar för att ta fram hållbarhetsrapporten. Varje kapitel består av en fokuspunkt med tillhörande beskrivning av hur bolaget arbetar kring ämnet i dag, vilka kommande förändringar som planeras för att förbättra arbetet samt vilka risker bolaget bedömt kan finnas inom respektive arbetsområde.

Vi avser att i 2019 års hållbarhetsrapport redovisa de olika nyckeltal som är kopplade till varje kapitel i rapporten. På så sätt kan vi vara transparanta gentemot bolagets alla intressenter och även själva få värdefull återkoppling på hur arbetet fortskrider. Bolagets mål är att hela tiden utvecklas inom dessa viktiga områden. 2018-års rapport innehåller ingen redovisning av ovan nämnda nyckeltal då vi ännu ej har tillräckliga data för att få tillförlitliga resultat.

Riddermark Bils grundläggande affärsmodell består i att sälja begagnade personbilar och transportbilar till såväl privat som företagskunder. Centralt i affärsmodellen är att urskilja oss från andra företag i branschen inom ett antal olika områden, som tillsammans ska leda till en lönsammare verksamhet jämfört med våra branschkollegor. Ett sådant område är att vi strävar efter en hög grad av effektivitet och automatisering inom samtliga våra processer rakt igenom hela verksamheten, från professionella inköp och inbyten av bilar, genom hela produktionen i form av färdigställandet av bilen, till att bilen annonseras ut till försäljning. Att hålla nere antalet dagar i denna kedja av aktiviteter är ytterst viktigt för oss.

En hög grad av kundfokus är ett annat sådant område och hörnsten i vår affärsmodell. Vi utgår ständigt ifrån att vi behöver våra kunder för att kunna finnas och för att vi skall kunna nå vårt mål om att bli den naturliga marknadsplatsen för såväl köpare som säljare av begagnade bilar. Vi vet att bilköp är en av våra kunders viktigaste köp man gör, och för det avser vi att hitta lösningar för allas olika behov. Genom ärlighet och transparens skapar vi tillit hos våra kunder och ger dem förväntningar som vi kan se till att motsvara.Vi vill alltid göra rätt, ta fullt ansvar och göra det där lilla extra för våra kunder. Vi strävar alltid efter kontinuerliga förändringar och förbättringar.

Nyfiken på hur vi arbetar hållbart?  Klicka här för att ta del av vår hållbarhetsrapport från 2023