Vi är tillgängliga 08-24, 7 dagar i veckan. Sälj, köp & byt bil utan att lämna hemmet med landets snabbaste chaufförsservice.

Garantier

Vad lämnar Riddermark Bil för garantier?

När du köper din bil hos oss omfattas din bil av vår Riddermark-garanti. Denna garanti gäller för bilar som sålts av Riddermark Bil AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare eller för näringsidkare.

Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 10 000 km, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km. Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 5 000 km, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 100 000 km. För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 1000 km. Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och Riddermark Bil AB. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

Garantin omfattar:

Fel på bilen med undantag för extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt.

Garantin gäller ej:

- Följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. En följdskada som ej varit mjöligt att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.

- Vid bristande underhåll (tex. utebliven service) eller normal förslitning, eller då konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.

- Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

- Då ombyggnad eller ändring av bilen är gjort på uppdrag av konsumenten och sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

- Garantin gäller ej för bilar som exporteras ur Sverige.

Kostnader som ej omfattas av garantin:

- Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada och reparation.

- Taxi, hyrbil och liknande.

- Kostnad för förbättring eller ändring av fordonet i samband med reparation.

Vad gäller vid nybilsgarantier?

Nybilsgarantier lämnas enbart av den försäljare som sålde bilen då den var ny. Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från olika märken och årtal. Vi rekommenderar alltid att man kontaktar respektive nybilsförsäljare för att få ett korrekt svar gällande vilka garantier som lämnats och finns kvar på just den bil man är intresserad utav.

Hur reklamerar jag ett fel?

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska denne snarast möjligt underrätta Riddermark Bil AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Riddermark Bil AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Vad ses som fel på bilen?

Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Vilket ansvar tar Riddermark Bil?

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Riddermark Bil AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats av Riddermark Bil AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat Riddermark Bil AB om felet.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till Riddermark Bil ABs förfogande. Om Riddermark Bil AB tillhandahåller en lånebil ska detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

Dina rättigheter som konsument

Om ett avhjälpande inte har skett enligt ovan får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom

Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att Riddermark Bil AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Riddermark Bil AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

Konsumentköpslagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Vid tvist

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol

Allmänna Reklamationsnämnden

Riddermark Bil AB har som policy att följa utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.